Huidige leden

Onze leden: gerenommeerde taalkunstenaars,  taalkundigen en literatuurkenners

De Academie bestaat uit 30 gewone leden. Er wordt naar gestreefd om precies evenveel taalkunstenaars, taalkundigen en literatuurkenners als lid te hebben: tien uit elke groep dus.

Daarnaast zijn er maximaal 5 buitengewone leden. Dat zijn mensen met de Belgische nationaliteit, die zich buiten de Vlaamse Gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt voor de kennis en waardering van het Nederlands en de literatuur die in die taal geschreven wordt.

De Academie telt ook ereleden. Er zijn 25 buitenlandse ereleden en een wisselend aantal binnenlandse ereleden: werkende en buitengewone leden die de leeftijdgrens van 75 jaar bereikt hebben of zelf als werkend lid ontslag hebben genomen.

Leden worden door coöptatie door de gewone leden verkozen, en benoemd door de Vlaamse regering.

Gewone leden
Buitengewone leden
Binnenlandse ereleden
Buitenlandse ereleden