Jozef Vercoullieprijs

Nu lopende periode: 2007-2014 (onderwerp: letterkunde), uit te reiken in 2015, en 2011-2018 (onderwerp: taalkunde), uit te reiken in 2019.

Laureaten

Waarde

1250 euro

Reglement

Art. 1. - De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent looft om de vier jaar een Vercoullieprijs uit, die vierduizend frank bedraagt [nu 500 €], ter bekroning van het beste, in de afgelopen achtjaarlijkse periode aan de Belgische universiteit verdedigde academisch proefschrift op het gebied van de wetenschappelijke studie der Nederlandse filologie.

Art. 2. - Afwisselend komt een literair-historisch en een taalkundig werk voor bekroning in aanmerking. Bij de literair-historische groep worden o.a. ook de stilistiek en de filologische tekstkritiek ingedeeld. Tot de taalkundige groep behoren o.a. de beschrijvende en de historische grammatica, de dialectologie, de semantiek. Op 1 oktober 2002 werd voor de taalkundige studiën (1 oktober 1994 - 30 september 2002), en op 1 oktober 2006 voor de literair-historische studiën (1 oktober 1998 - 30 september 2006) een periode afgesloten. De volgende periodes zijn respectievelijk 2002-2010, 2006-2014, 2010-2018, 2014-2022 enz.

Art. 3. - Alleen academische proefschriften, waarop de kandidaten ten minste "met onderscheiding" tot doctor promoveerden, komen voor bekroning in aanmerking. Een werk waarvoor aan de schrijver reeds een prijs werd toegekend door de Academie, kan niet meer bekroond worden.

Art. 4. - De schenkers hebben de wens uitgedrukt dat de Academie, telkens zes maanden vóór het einde van een achtjaarlijkse periode, een commissie van beoordeling aanstelt van vijf leden: de bestuurder van de Academie neemt het voorzitterschap waar; de vier overige leden worden gekozen onder de hoogleraren in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Belgische universiteiten, al dan niet leden van de Academie.

Art. 5. - Als de jury oordeelt dat geen enkel werk voor bekroning in aanmerking komt, kan de Academie de beschikbaar gebleven som op het einde van de volgende periode van acht jaar in de vorm van premies toekennen aan een eventuele tweede en derde laureaat. De jury mag echter voorstellen een bijzondere prijsvraag uit te schrijven, te beantwoorden binnen twee jaar, en de Vercoullieprijs toe te kennen aan het beste tijdig ingezonden antwoord.

Art. 6. - Indien de prijs in twee achtereenvolgende periodes van acht jaar niet wordt toegekend, mag de jury voorstellen dat de samengevoegde sommen worden geschonken aan een Vlaams filoloog, als erkenning van zijn verdienstelijk wetenschappelijk werk dat in de loop van de laatste acht jaar verschenen is op het gebied, omschreven in artikel 2. Wordt dat voorstel aanvaard, dan moet het, binnen drie maand na de beslissing, in de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en in de pers worden gepubliceerd.

Art. 7. - Zoals de andere academische prijzen wordt de Vercoullieprijs uitgereikt op de eerste Plechtige Openbare Vergadering van het Genootschap, na de bekroning. De belanghebbenden worden verzocht twee exemplaren van hun werk bij de Vaste Secretaris van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, Gent, in te zenden vóór de eerste september van het laatste jaar van de vastgestelde periode.

K.B. van 19 maart 1938 houdende aanvaarding van de schenking. (Jaarboek 1952-1953, blz. 114), K.B. van 10 oktober 1938, houdende wijziging van het Reglement (Ibid., blz. 116). K.B. van 19 december 1972, houdende wijziging van het Reglement.