Zorgen voor de Nederlandse taal en letteren - Memorandum 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 dringt de KANTL er bij de politieke verantwoordelijken op aan om een bijzondere aandacht te blijven hebben voor alles wat de Nederlandse taal en letteren in Vlaanderen doet bloeien.
De voornaamste krachtlijnen daarvoor worden in dit memorandum op een rij gezet.

{entry_title}

Op het Vlaamse niveau

Onderwijs en vorming

 • Kwaliteitsvol onderwijs Nederlands in het lager en in alle richtingen van het middelbaar onderwijs:
  • Aandacht voor verdieping (grammatica, kennis van taal en literatuur)
  • Lesbevoegdheid Nederlands voor leraren met een vorming in taal en letteren
 • Bescherming van het Nederlands in het hoger onderwijs:
  • behoud van de volwaardigheid en het prestige van het Nederlands als taal van onderwijs en onderzoek, met het oog op de belangrijke rol die de afgestudeerden van het hoger onderwijs in de samenleving op zich zullen nemen
  • verdere ontwikkeling van een Nederlandse wetenschappelijke terminologie en vakterminologie
 • Bevordering van kwaliteitsvol standaardtaalgebruik in het onderwijs, de ambtenarij en de openbare omroep
 • Volgehouden steun aan het bibliotheekwezen met het oog op leesbevordering
 • Uitbouw van een volwaardig centrum rond de literaire canon in de KANTL, met middelbare scholieren als eerste doelpubliek
 • Versterking van het onderwijs van het Nederlands als tweede taal voor nieuwkomers
 • Ondersteuning voor leerlingen met taalachterstand in het kleuter- en basisonderwijs

Wetenschap

 • Bijzondere aandacht bij de wetenschappelijke fondsen (met name het FWO) voor onderzoek naar Nederlandse taal en literatuur, ook in het kader van Vlaams-Nederlands onderzoeksfinanciering
 • Steun aan Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften, ter bevordering van het Nederlands als wetenschapstaal en om publicaties hierover in 'open access' mogelijk te maken

Cultuur en erfgoed

 • Middelen voor het levend houden van een nationaal literair geheugen, m.n. kennis van de literaire canon
 • Steun via het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) aan Nederlandstalige literaire tijdschriften, als broedplek voor experiment en aanstormend talent
 • Steun via het VFL voor het uitgeven van poëzie
 • Steun aan het culturele middenveld (o.a. auteursgenootschappen en andere organisaties die de lokale taal en geschiedenis bestuderen)
 • Ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op betrouwbare uitgaven van literaire werken uit de literaire canon
 • Inclusie van oraal en talig erfgoed in de overheidsprogramma’s rond (im)materieel erfgoed, zoals dialecten en plaats- en persoonsnamen

Taalbeleid

 • Afstemming tussen Vlaanderen en Nederland i.v.m. het taal- en letterenbeleid, via de Nederlandse Taalunie (NTU) en andere organisaties
 • Versterking van de steun door de NTU aan het extramurale universitair onderwijs Nederlands
 • Aandacht voor helder en begrijpelijk Nederlands in de communicatie van de overheid met haar burgers
 • Doorgedreven inspanningen om via VFL-steun aan vertalers het Vlaamse vertaalbeleid verder uit te bouwen
 • Uitbouw van ‘culturele diplomatie’ via taal- en literaire activiteiten in het buitenland waar Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering actief zijn

Op het federale niveau

Op het Europese niveau

 • Versterking van initiatieven en projecten die de lokale talen mee hun rol laten spelen in de digitale wereld (Digital Humanities: Clarin, Clariah, Dariah en fondsen voor vertaling)
 • Blijvende aandacht voor het behoud van het Nederlands als middelgrote forumtaal in de EU en haar instellingen
 • Blijvende aandacht voor taal- en letterkundig onderzoek in de Europese onderzoeksfinanciering

 

Download ons memorandum hier als pdf.

  Deel deze pagina