Ponelis, Fritz
Ponelis, Friedrich Albert

Geboren 28 juli 1942 in Johannesburg, provincie Gauteng, Zuid-Afrika.
Studie aan de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (thans de Noordwes-Universiteit), de Universiteit van Port Elizabeth (thans de Nelson Mandela Universiteit vir Tegnologie) en de Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Van 1964 tot 1978 aan Unisa verbonden, eerst aan het Departement Afrikaans en Nederlands en vervolgens aan het Departement Linguïstiek. Vanaf 1979 tot bij aftreden in maart 2003 verbonden aan het Departement Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit Stellenbosch. Onderzoeksspecialiteiten behelsen: de grammatica, de interne en externe geschiedenis en de sociolinguïstiek en dialectologie van het Afrikaans. Wat collega’s op het Nederlandse taalgebied en de KANTL in het bijzonder betreft, is het primaire belang van mijn onderzoek de complexe betrekkingen tussen het Afrikaans en het Nederlands die vooral in mijn historische onderzoek worden betrokken.

Selectieve bibliografie

1969: Afrikaanse sintaksis.  Pretoria: Van Schaik, 1969.
1993: The Development of Afrikaans. Frankfurt: Peter Lang.
1997: Variëteite van Nederlands in die agtiende eeu aan die Kaap. Taal en Tongval, Themanummer 9 : 86-111.
1998: Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalgemeenskap. Annale van die Universiteit van Stellenbosch 1998/1.
2004: Wat als betrekkelijk voornaamwoord in het Afrikaans. In De Caluwe, Johan et al. (red.). 2004. Schatbewaarder van de taal. Liber Amicorum Johan Taeldeman, 699 - 709. Gent: Academia Press.