Rik Vosters

Rik Vosters (1984) is hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doctoreerde met een proefschrift over het Nederlands ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Later werd hij gastdocent in Luik en Philadelphia (Brueghel Chair), gastonderzoeker in Madison-Wisconsin, en vervolgens docent aan de VUB, waar hij colleges geeft over Nederlandse taalkunde, (historische) sociolinguïstiek en taalgeschiedenis. Hij is lid van het redactieteam van het Journal of Historical Sociolinguistics en zetelt in binnen- en buitenland in diverse adviesraden en genootschappen. Vosters heeft niet alleen een sterk wetenschappelijk onderzoeksdossier, hij weet ook door zijn actieve bekommernis voor het Nederlands een lekenpubliek te boeien.

Selectieve bibliografie

Rutten, G., & Vosters, R. (onder contract, indiening gepland voor 2021) Historical sociolinguistics. Series: Key topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Rutten, G., & Vosters, R. (Red.). (2020). Revisiting Haugen. Historical-sociolinguistic perspectives on standardization (Special issue of Language Policy 19(2)). Dordrecht: Springer Nature.
Rutten, G., & Vosters, R. (Red.). (2020). Monolingual histories, multilingual practices. Multilingualism in language history (Special issue of Taal en Tongval: Language Variation in the Low Countries 71(2)). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Rutten, G., Salmons, J., Vandenbussche, W., & Vosters, R. (Red.). (2017). Historische Mehrsprachigkeit: Sprachkontakt, Sprachgebrauch, Sprachplanung / Historical multilingualism: language contact, use and planning / Le multilinguisme historique: contact, usage et aménagement linguistiques (Special issue of Sociolinguistica: International Yearbook of European Sociolinguistics 31). Boston / Berlin: De Gruyter.
Peersman, C., Rutten, G., & Vosters, R. (Red.). (2015). Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (Language and Social Life 1). Berlin / Boston: De Gruyter.
Vosters, R., & Villa, L. (Red.). (2015). The historical sociolinguistics of spelling (Special issue of Written Language & Literacy 18 (2)). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins.
Rutten, G., Vosters, R., & Vandenbussche, W. (Red.). (2014). Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective (Advances in Historical Sociolinguistics 3). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins.
Vosters, R., & Janssens, G. (2014). Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge België. (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 4). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond.
Vosters, R., & Rutten, G. (2013). Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw (Naar het handschrift uitgegeven en ingeleid door Rik Vosters & Gijsbert Rutten). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Rutten, G., m.m.v. Vosters, R. (2011). Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussel: VUB-Press. [Co-auteur voor hoofdstukken: ‘De genese van de accentspelling in het taalgebruik’, ‘Editie: handschriften Bouvaert’ en ‘Nieuwe bronnen’].
Vosters, R., & Weijermars, J. (Red.). (2011). Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.