Vandeweghe, Willy

Willy Vandeweghe (Brugge, 1948) is doctor in de Germaanse Filologie (Nederlandse Taalkunde). Na twee jaar als lesgever in het Gentse stadsonderwijs, begon hij in mei 1972 als assistent van prof. Vanacker, hoogleraar Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie aan de Rijksuniversiteit Gent. In februari 1981 trad hij in dienst bij de Hogeschool voor Vertalers en Tolken, later Mercator Hogeschool en vanaf 2001 onderdeel van de Hogeschool Gent (in 2013 ingekanteld in de UGent). Hij was daar achtereenvolgens docent en hoogleraar Nederlands en daarnaast ook verantwoordelijke Kwaliteitszorg. Hij is gepensioneerd in januari 2009. Hij is lid van de KANTL sinds 2005 en lid van de Bestuurscommissie sinds 2007. Hij was voorzitter in 2010 en is vast secretaris sinds 1 december 2011.
Zijn wetenschappelijk onderzoek betreft de Nederlandse taalkunde, met name syntaxis, semantiek en pragmatiek. Zijn proefschrift, waarvoor hij in 1986 de Wetenschappelijke prijs van de KANTL ontving, verscheen in 1992 als publicatie van de KANTL, onder de titel ‘Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de AL/NOG/PAS-groep’. Het behandelt de semantiek en pragmatiek van partikels in het Nederlands, meer bepaald de aspectuele partikels ‘al’, ‘nog’, ‘nog niet’, ‘niet meer’. Behalve in de Nederlandse taalkunde heeft hij zich sinds 2000 ook verdiept in de Vertaalwetenschap. Een project dat hem op dit ogenblik bezighoudt, is de syntactische status van het zgn. voorzetselvoorwerp, en met name het paradigma van predicaten die zich met een voorzetselobject verbinden. Naast talloze artikels over uiteenlopende (meestal) taalkundige onderwerpen, schreef hij ook twee handboeken voor het hoger onderwijs: ‘Grammatica van de Nederlandse zin’ (2000, intussen toe aan een achtste, herziene druk 2013), en een inleiding tot de vertaalwetenschap, met als titel ‘Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie’ (2005).

Selectieve bibliografie

ARTIKELS:

1978
Vandeweghe, Willy. 1978. ‘Over de semantiek van het partikel al (= reeds).’ In: ‘De Nieuwe Taalgids’ 71, 193-205.

1979
Vandeweghe, Willy. 1979. ‘Perspectivity operators in Dutch:  al, nog.’ In: Vandeweghe, Willy & Marc Van de Velde (Hrsg.). ‘Bedeutung, Sprechakte und Texte. Akten des 13. Linguistischen Kolloquiums, Gent’ 1978. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 111-122.

1981
Devos, Magda & Willy Vandeweghe. 1981. ‘Res/reis-vormen in de Zuidnederlandse dialekten.’ In: ‘Taal en Tongval’ 33, 38-51.

1985
Devos, Magda & Willy Vandeweghe. 1985. ‘Heteroniemen voor (nog maar) pas in de Nederlandse dialekten.’ In: Devos, Magda & Vandeweghe, Willy (red.), ‘(Nog maar) pas. Twee semantische studies op historische en woordgeografische basis.’ Reeks: ‘Studia Germanica Gandensia.’ Nieuwe reeks 6. 7 - 53.

1987
Vandeweghe, Willy. 1987. ‘The possessive dative in Dutch: syntactic reanalysis and predicate formation.’ In: Van der Auwera, Johan & Louis Goossens (eds.), ‘Ins and Outs of the Predication.’ Dordrecht / Providence: Foris, 137 - 151.

1988
Vandeweghe, Willy. 1988. ‘De omgevingen van vrijwel.’ In: ‘Tabu’ (Bulletin voor Taalwetenschap, R.U. Groningen) 18/2 (1988), 93 - 108.

1991
De Vriendt, Sera, Willy Vandeweghe & Piet Van de Craen, 1991. ‘Combinatorial aspects of modal particles in Dutch.’ In: ‘Multilingua’ 10, 43-59. [Speciaal nummer n.a.v. Groninger Colloquium over Partikels, Red. Werner Abraham].

1995
Vandeweghe, Willy. 1995a. ‘Incorporatiekwesties I. Relatieve voegwoordzinnen.’ In: ‘De Nieuwe Taalgids’ 88/4, 354-364.

Vandeweghe, Willy. 1995b. ‘Incorporatiekwesties II. TOEN is niet TOEN.’ In: ‘De Nieuwe Taalgids’ 88/5, 446-456.

2000
Devos, Magda & Willy Vandeweghe. 2000. ‘Betekenissen van het partikel {net}.’ In: Gillis, Steven,  Jan Nuyts & Johan Taeldeman (red.), ‘Met taal om de tuin geleid. Opstellen voor Georges De Schutter’, Antwerpen: UIA,  137-159.

Vandeweghe, Willy. 2000. ‘Pronominale reduplicatie: sporen in het AN.’ In: De Tier, Veronique, Magda Devos & Jacques Van Keymeulen (red.), ‘Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer.’ Gent: Vakgroep Nederlandse Taalkunde RUG, 439-443.

2003
Vandeweghe, Willy & Magda Devos. 2003. ‘Relationele subtypes bij voorzetselobjecten.’ In: ‘Leuvense Bijdragen’ 92/ 3-4, 103-114.

Devos, Magda & Willy Vandeweghe. 2003. ‘Pronominale substitutie na voorzetsel in het West-Vlaams.’ In: ‘Taal en Tongval themanummer’ 15-16 (2002-2003): Barbiers, Sjef, Magda Devos en Georges De Schutter (red.), ‘Dialectsyntaxis in bloei’, 209-236.

2006
Vandeweghe, Willy. 2006a. ‘Aspectual particles in some European languages.’ In: Aijmer, Karin & Anne-Marie Vandenbergen (eds.), ‘Pragmatic Markers in Contrast.’ Series Studies in Pragmatics. Oxford, UK: Elsevier, 173-187.

Vandeweghe, Willy. 2006b. ‘Minimaliseerders en negatief gebonden of-constructies.’ In: ‘Voortgang 23’ (tijdschrift vakgroep Nederlands VU Amsterdam), 127-34.

2007
Macken, Lieve, Julia Trushkina, Hans Paulussen, Lidia Rura, Piet Desmet & Willy Vandeweghe. 2007. ‘Dutch Parallel Corpus. A multilingual annotated corpus.’ In: ‘On-line Proceedings of Corpus Linguistics 2007’, 27-30 juli 2007, Birmingham, United Kingdom. pdf op kulak.kuleuven.be/dpc/nl/publications/

2008
Rura, Lidia,  Willy Vandeweghe & Maribel Montero-Perez,  ‘Designing a parallel corpus as a multifunctional translator’s aid.’ In: Translators Association of China (ed.) ‘XVIII FIT World Congress / XVIIIe Congrès mondial de la FIT (Shanghai). Proceedings / Actes.’ CD-rom, uitg. Foreign Languages Press. (11 blzn.). 2008.

2009
Vandeweghe, Willy & Magda Devos. 2009. ‘Categorizing {just}.’ In: Slembrouck, Stef, Miriam Taverniers & Mieke Van Herreweghe (eds.), {From} will {to} well. ‘Studies in Linguistics offered to Anne-Marie Simon-Vandenbergen.’ Gent: Academia Press, 427-435.

2011
Vandeweghe, Willy. 2011. ‘Categorieën van predicaten met voorzetselvoorwerp.’  In: De Wit, A., Ph. De Brabanter, L.-A. Cougnon, T. Colleman, P. Dendale, E . Coussé (eds.) ‘Studies van de BKL / Travaux du CBL / Papers of the Linguistic Society of Belgium N° 6.’ Online publicatie. 16 blzn.  sites.uclouvain.be/bkl-cbl/wp-content/uploads/2014/08/vdw20111.pdf

Vandeweghe, Willy & Timothy Colleman. 2011. ‘Drie-argumentenstructuurconstructies met een voorzetselobject. ‘Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ 121/2, 205-228.

2012
Devos, Magda & Willy Vandeweghe. 2012. ‘Les structures à complément prépositionnel du néerlandais et du français.’ In: Van Peteghem, Marleen, Peter Lauwers, Els Tobback, Annemie Demol, Laurence De Wilde (éds), ‘Le verbe en verve. Réflexions sur la syntaxe et la sémantique verbales. En hommage à Dominique Willems à l’occasion de son éméritat.’ Gent: Academia Press, 67-78.

2014
Vandeweghe, Willy. 2014a. ‘{Met} valt niet altijd samen met {samen met}. Een repliek op Broekhuis (2014).’ ‘Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ 124, 1-12.

2018
Vandeweghe, Willy. 2018.  ‘Nolens en de voornaamwoorden’. In: Carl De Strycker en Yves T’Sjoen (red.), m.m.v. Maxime Van Steen (2018), ‘Nolens Handboek’, Gent: Poëziecentrum, 183-196.

2020
De Schutter, Georges & Willy Vandeweghe. 2020. ‘Resultaats- en bron-PP’s in het Nederlands.’ ‘Leuvense Bijdragen’ 102, 119-141.

2020
Vandeweghe, Willy. 2020. ‘Nieuwe inzichten over het voorzetselvoorwerp.’ ‘Nederlandse Taalkunde’ 25, 281-294.

Vandeweghe (2020 [2022]). ‘Reactieve en overvloed-constructies met causale van-PP. Huiveren en wemelen van.’ ‘Verslagen & Mededelingen van de KANTL’, 130/2, 2020 [verschenen in 2022], 165-198.

2023
Schermer-Vermeer, Ina & Willy Vandeweghe. 2023.  ‘Wegen naar abstrahering bij voorzetselvoorwerpen.’ In: ‘Nederlandse Taalkunde’ 28/2, 181-206.

Vandeweghe, Willy. 2023.* ‘Adjectieven met voorzetselvoorwerp: een taalvergelijkende studie’. In: ‘Roczniki Humanistyczne’ 71/5 (speciale uitgave), 48-69.

2024
Vandeweghe, Willy. 2023.*‘Zinsdynamiek en voorzetselkeuze bij emotiepredicaten’. Te verschijnen in: ‘Verslagen & Mededelingen KANTL’.


BOEKEN:

1992
‘Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de AL/NOG/PAS-groep.’ Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. (XIX + 245 blzn.). 1992.

2000
Vandeweghe, Willy. ‘Grammatica van de Nederlandse zin.’ M.m.v. Magda Devos en Alfons De Meersman. Leuven / Apeldoorn: Garant. (365 blzn.). Achtste, herziene editie: 2013.

2005
Vandeweghe, Willy. 2005. ‘Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie.’ Gent: Academia Press. (216 blzn.).


REDACTIEWERK:

1979
Vandeweghe, Willy & Marc Van de Velde (Hrsg.). 1979. ‘Bedeutung, Sprechakte und Texte. Akten des 13. Linguistischen Kolloquiums, Gent 1978.’ Bd. 2. Tübingen: Niemeyer (404 blzn.).

1984
Van der Auwera, Johan & Vandeweghe, Willy (red.), 1984. ‘Studies over Nederlandse partikels.’ Antwerp Papers in Linguistics 35. Wilrijk: UIA. (144 blzn.).

2007
Vandeweghe, Willy, Sonia Vandepitte & Marc Van de Velde (eds.). 2007. ‘The Study of Language and Translation.’ Volume 21 of ‘Belgian Journal of Linguistics.’ Amsterdam: J Benjamins. (202 blz.).