auteursgenootschappen

Vanaf 2020 verdeelt de KANTL de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen. 

Vanaf 2020 geeft Literatuur Vlaanderen de opdracht aan de KANTL om de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen te organiseren en ondersteunen. De werking van auteursgenootschappen sluit immers nauw aan bij de missie en expertise van de KANTL.

De KANTL zal ook initiatieven nemen voor een gemeenschappelijke en overkoepelende werking. Op die manier werken Literatuur Vlaanderen en de KANTL aan een geïntegreerd letterenbeleid, dat inspeelt op het versterken van literair erfgoed in Vlaanderen. 

WAT?

Een auteursgenootschap is gericht op de bekendmaking, de actualisering en de studie van de persoon en het werk van een Vlaamse literaire auteur van wie het oeuvre tot het literaire erfgoed behoort. Auteursgenootschappen hebben een duurzame werking en zijn gericht op continuïteit. Ze hebben literaire, sociale en culturele relevantie op bovenlokaal vlak.

Een auteursgenootschap kan voor 2021 een basissubsidie van 750 euro aanvragen. De subsidie is bedoeld om een deel van de algemene werkingskosten te helpen dragen.

Auteursgenootschappen met een uitgebreide werking kunnen een aanvullende projectsubsidie van maximum 1.500 euro aanvragen voor de organisatie van extra activiteiten en realisaties.

WIE KAN AANVRAGEN?

Organisaties met een rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter.

WANNEER AANVRAGEN?

Uitzonderlijk worden er voor het werkjaar 2021 twee subsidierondes georganiseerd. De inlassing van een tweede subsidieronde is gelinkt aan de aanpassing van het reglement op 25 februari 2021. Die aanpassing gebeurde n.a.v. een bevraging van de auteursgenootschappen die eind 2020 plaatsvond.

Ronde 1

Zowel het dossier voor de basissubsidie als het dossier voor de aanvullende projectsubsidie moest uiterlijk op 1 december 2020 per e-mail (in PDF-formaat) aan de KANTL worden bezorgd, via secretariaat@kantl.be. Deze subsidieronde werd reeds afgesloten. De subsidiebeslissing werd gebaseerd op het in februari 2021 gewijzigde reglement.

Ronde 2

N.a.v. het gewijzigde subsidiereglement wordt een bijkomende subsidieronde georganiseerd. Wie nog geen basissubsidie en/of projectsubsidie ontving kan in deze tweede ronde een aanvraag indienen. Zowel het dossier voor de basissubsidie als het dossier voor de aanvullende projectsubsidie moet uiterlijk op 1 april 2021 per e-mail (in PDF-formaat) aan de KANTL worden bezorgd, via secretariaat@kantl.be.

De verzenddatum van uw e-mail geldt als bewijs. Laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk.

De subsidiebeslissing wordt ongeveer twee maanden na de indiendatum bekendgemaakt.

HOE AANVRAGEN?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier, begrotingsmodel en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement:

Subsidiereglement auteursgenootschappen 2021 (aangepaste versie februari 2021)

Hier vind je de benodigde aanvraagformulieren:

Aanvraagformulier basissubsidie auteursgenootschappen 2021

Aanvraagformulier aanvullende projectsubsidie auteursgenootschappen 2021

WERKINGSVERSLAGEN

Na het werkingsjaar en ten laatste op 1 april van het volgende jaar dient het auteursgenootschap een inhoudelijk en financieel werkingsverslag in.

Hier vind je de benodigde documenten:

Voor auteursgenootschappen gesubsidieerd in 2020:

Werkingsverslag over de basissubsidie van 2020 (in te dienen in 2021)

Werkingsverslag over de projectsubsidie van 2020 (in te dienen in 2021) 

Voor auteursgenootschappen gesubsidieerd in 2021:

Werkingsverslag over de basissubsidie van 2021 (in te dienen in 2022) 

Werkingsverslag over de projectsubsidie van 2021 (in te dienen in 2022)