bibliotheekreglement

Hieronder vindt u het publieksreglement voor onze bibliotheek. Het bevat een aantal algemene richtlijnen. Concrete afspraken en tarieven voor kopieën en reproducties, opzoekingen, bruikleen en uitleningen vindt u in de sectie 'Praktisch'.

Algemeen

1. Aard en doel van de instelling

De bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren is een wetenschappelijke bewaarbibliotheek en een informatiecentrum op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en van de cultuur in Vlaanderen en Nederland.

Sinds kort is de KANTL-bibliotheek niet meer vrij toegankelijk voor externen (onderzoekers, leden of andere geïnteresseerden). Wie stukken uit onze bibliotheek en ons archief wil raadplegen, dient een afspraak te maken. Alle stukken dienen in de leeszaal te worden ingekeken; uitlening is niet toegestaan.

2. Toelatingsvoorwaarden

 1. Iedereen die de leeftijd van 17 jaar bereikt heeft, of die leeftijd in de loop van het kalenderjaar zal bereiken, krijgt (na afspraak) toegang tot onze leeszaal.
 2. Wie stukken uit onze bibliotheek wenst te raadplegen, kan een afspraak maken met onze medewerker Annick Florin, via annick.florin@kantl.be. Voor alle informatie m.b.t. het raadplegen van documenten uit ons archief, kunt u terecht bij onze medewerker Nicolas Leus, via nicolas.leus@kantl.be.
 3. Externe gebruikers moeten zich bij elk bezoek inschrijven in het leeszaalregister.

3. Algemene orde

 1. Voorafgaand aan elk bezoek moet een afspraak worden gemaakt (zie boven).
 2. De lezers hebben enkel toegang tot de leeszaal. Toegang tot de andere lokalen in de KANTL is niet toegestaan.
 3. De lezers respecteren de algemene regels van het gebouw (geen dieren, niet roken).
 4. Bij brandalarm of in bijzondere situaties volgen de lezers de instructies van het bevoegd personeel.

4. Leeszaalgebruik

 1. Lezers kunnen voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het bibliotheekpersoneel.
 2. Lezers dienen alle werken die zij wensen te raadplegen vooraf via e-mail of telefoon aan te vragen. Zo kan ons bibliotheekpersoneel ervoor zorgen dat deze werken tijdig klaarliggen.
 3. Voor en na gebruik controleren lezer en bibliotheekmedewerker de staat van het te raadplegen werk. De werken worden met zorgvuldigheid behandeld. Bij beschadiging van een boek wordt de vervang- of restauratiewaarde in rekening gebracht.
 4. Binnen de individueel afgesproken bezoekuren kan de levering uit het magazijn beperkt worden, overeenkomstig de mogelijkheden van de dienst.
 5. Leeszaalwerken kunnen vrij worden geraadpleegd.
 6. In de leeszaal dient de gebruiker de studieatmosfeer te respecteren.
 7. Elektronische apparaten mogen gebruikt worden als zij de andere gebruikers niet storen. Mobiele telefoons worden op trilfunctie gezet, telefoongesprekken worden buiten de leeszaal gevoerd.
 8. Alle aanwezige materialen en voorzieningen dienen met zorg te worden behandeld. Schade aan meubilair, apparatuur of infrastructuur wordt op de betrokkene verhaald.

5. Bijzondere bepalingen

 1. Uitzonderingen op dit reglement kunnen alleen worden toegestaan door de bibliothecaris of zijn plaatsvervanger.
 2. Door zijn inschrijving verklaart de lezer zich akkoord met dit reglement.

 

Praktisch

1. Bezoek leeszaal

De leeszaal van de bibliotheek kan enkel op afspraak worden bezocht (zie boven).

2. Kopieën en reproducties

Onder bepaalde voorwaarden kan de lezer zelf uit werken kopiëren, scannen of fotograferen. In de leeszaal staat hiervoor een kopieertoestel ter beschikking.

Van alle werken mogen met een eigen camera foto’s genomen worden zonder flits. Het publiceren van de foto's gebeurt onder de algemene voorwaarden voor reproductie uit het bezit van de bibliotheek.

De lezer verbindt zich ertoe de gekopieerde, gescande of gefotografeerde beelden en teksten slechts voor eigen studie te gebruiken, en de wetgeving op het auteursrecht te respecteren. In geen geval mogen boeken of tijdschriftafleveringen in hun geheel worden gekopieerd.

Met het oog op de conservering van de collecties wordt het kopiëren door de lezer zelf niet toegestaan van:

 • boeken en tijdschriften van vóór 1945
 • werken groter dan A3-formaat
 • handschriften, zeer kostbare of zeldzame werken, zeer zware boekwerken
 • werken die niet zonder schade gekopieerd kunnen worden

In bepaalde gevallen kunnen van deze documenten door onze medewerkers of door een externe dienst opnames, kopieën of scans gemaakt worden. De bibliothecaris oordeelt of de staat van het document de gewenste vorm van reproductie toelaat.

De tarieven voor het gebruik van het kopieertoestel, en voor kopieën, scans en foto's door onze medewerkers zijn opgenomen in dit reglement. Voor kopiëring door een externe dienst wordt de kostprijs aangerekend.
Reproductie uit het bezit van de bibliotheek is onderworpen aan het reproductiereglement van de Academie. Dat geldt voor publicaties in fysieke en in digitale vorm.

3. Opzoekingen en behandelen van schriftelijke vragen

Wie niet zelf naar de bibliotheek kan komen, kan opzoekingen door een bibliotheekmedewerker laten uitvoeren. Kleine opzoekingen (max. 30 minuten opzoektijd) zijn gratis. Bij opzoekingen die meer tijd in beslag nemen, betaalt u 37 euro per uur + extra kosten voor fotokopieën, scans en verzending.

Opzoekingen kunnen telefonisch of via e-mail aangevraagd worden.

4. Bruikleen en uitleningen

Werken uit de bewaarbibliotheek kunnen niet ontleend worden door externe gebruikers.

Eventuele bruikleen wordt slechts toegestaan voor tentoonstellingen en wetenschappelijk verantwoorde initiatieven. De schriftelijke bruikleenaanvraag wordt gericht aan de Vast Secretaris van de Academie. Wanneer een bruikleen wordt toegestaan, gebeurt dat onder de voorwaarden van het bruikleenreglement van de Academie.

5. Interbibliothecaire leen (IBL) en kopie-aanvragen via IBL

IBL-aanvragen gebeuren via Impala of via bilaterale overeenkomsten.

Aanvragen voor tijdschriftartikels worden beantwoord door het toezenden van kopieën of scans, tegen de hieronder vermelde tarieven.

Interbibliothecaire aanvragen worden aangerekend tegen de geldende Impalatarieven. Iedere aanrekening gebeurt per artikel, boek of boekband.

Via IBL ontleende werken dienen steeds in de leeszaal van de lenende bibliotheek te worden geraadpleegd; ze mogen in geen geval aan de lezer worden uitgeleend. De interbibliothecaire leentermijn bedraagt vier weken. De interbibliothecaire leenkosten worden aangerekend aan de aanvragende bibliotheek, die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor haar lezers en voor de naleving van dit reglement.

De retributie voor een beschadigd werk is de vervangingswaarde. Voor zwaar beschadigde of verloren werken wordt een nieuw exemplaar aangekocht of een kopie indien het werk niet meer te koop is. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de lenende bibliotheek evenals de vergoeding voor administratiekosten zoals voorzien in het interbibliothecair bruikleenreglement.

Als bewaarbibliotheek sluit de Academie-bibliotheek volgende categorieën van de interbibliothecaire leen uit: ​

 • werken die in de aanvragende bibliotheek of in de plaatselijke openbare bibliotheek van de verblijfplaats van de lener aanwezig zijn
 • handschriften, kostbare en zeldzame werken of werken met opdrachten, plaatwerken, losbladige publicaties, publicaties met losse bijlagen, bijzondere formaten, leeszaalwerken, pamfletten, kaarten, plannen, tijdschriften en proefschriften
 • werken gedrukt vóór 1900
 • beschadigde werken

De bibliothecaris of zijn plaatsvervanger behoudt het recht bibliotheken uit te sluiten van IBL-verkeer.

6. Tarieven

 1. Kopieën door de lezer: € 0,12 per kopie.
 2. Fotokopieën, scans, foto's door het bibliotheekpersoneel:

  digitale foto-opname: € 5
  scan op lage resolutie (min. 72 dpi)  € 0,5
  scan op hoge resolutie (drukkwaliteit, min. 300 dpi)  € 2,5 per scan
  zwart-wit kopie op papier A4: € 1,5
  zwart-wit kopie op papier A3: € 2
  kleurenkopie op papier A4: € 3
  kleurenkopie op papier A3: € 4

 3. Forfaitaire kost voor levering per mail of via filetransfer: € 5
 4. Forfaitaire kost voor verzending van kopieën per post: € 8
 5. Opnames door een externe dienst: kostprijs
 6. Wetenschappelijke en bibliografische opzoekingen: € 37,00 per uur + eventuele kosten van kopieën en verzending.