uitgeven bij de Academie

De Academie geeft zelf wetenschappelijk en essayistisch werk uit op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde en op dat van de algemene verbale cultuur in het Nederlandse taalgebied.

Complementair

Ze wil op die manier complementair zijn aan het commerciële uitgeversbedrijf, dat risicodragende uitgaven van die aard slechts mondjesmaat kan of wil opnemen.

Werkterrein

De publicaties van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren hebben een gemeenschappelijk doel: zij streven – op verschillende manieren – de bloei na van de Nederlandse taal en letteren, en van de studie daarvan. Ze belichten in de eerste plaats de Nederlandstalige cultuur in Vlaanderen, al beperken zij zich daar niet toe: ook de taal, literatuur en cultuur in Nederland behoren tot het belangstellingsdomein, en andere dan Nederlandstalige uitingen van verbale cultuur in Vlaanderen al evenzeer. Er is ook geen enkele beperking wat betreft de nationaliteit van de auteurs. Zowel artikels als monografieën komen voor publicatie in aanmerking.

Artikels

Wetenschappelijke artikels worden geplaatst in Verslagen en Mededelingen, een wetenschappelijk tijdschrift dat al sinds 1887 artikelen publiceert over Nederlandse taal- en letterkunde in al haar facetten. Het tijdschrift publiceert zowel originele artikelen die afgeronde onderzoeksresultaten presenteren, als theoretische en methodologische bijdragen aan de respectieve vakgebieden. Op dit ogenblik verschijnen per jaar drie afleveringen. Het tijdschrift neemt ook heel uitvoerige bijdragen op, die door hun omvang vaak in andere tijdschriften geweigerd worden. V&M publiceert geregeld ook themanummers en nodigt daarvoor gastredacties uit.

Monografieën

Monografieën moeten in principe in een van de zes reeksen van de Academie passen: 

  • Literaire tekstedities en bibliografieën
  • Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden
  • Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde
  • Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur
  • Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde
  • Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie

Er kan echter ook beslist worden om boeken ‘buiten reeks’ uit te geven. Veelal gaat het om gelegenheidspublicaties of essayistisch werk.

Peer review

Alle wetenschappelijke teksten, zowel artikels die worden ingezonden voor V&M als manuscripten van monografieën, worden onderworpen aan peer review. Voor boeken 'buiten reeks' en voor bijdragen en essays in het Jaarboek van de Academie wordt geen peer review opgelegd.

Samenwerking met UPL

Voor haar publicaties werkt de KANTL sinds enige tijd samen met Leuven University Press.