Marginale morfologie in het Nederlands : paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en splintercomposita

Marginale morfologie in het Nederlands : paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en

Meesters, Geert

Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde
2004
ISBN 978-90-72474-55-1
€ 10
  Bestel
In dit boek worden woordvormingsprocessen besproken die traditioneel buiten de kern van de morfologie (gewone samenstelling en afleiding) vallen. Daardoor zijn ze tot nog toe weinig onderzocht. Het eerste, inleidende hoofdstuk brengt een aantal kernbegrippen onder de aandacht en stelt de methode van het onderzoek voor. Het eerste deel behandelt zogenaamde semi-marginale samenstellingen: afwijkende samenstellingen waarin nog duidelijk morfemen te onderscheiden zijn. In hoofdstuk 2 staan de paradigmatische samenstellingen centraal, samenstellingen die formeel niet ongewoon zijn, maar hun semantiek gedeeltelijk paradigmatisch verwerven. Neoklassieke composita, gevormd met gebonden componenten van klassieke oorsprong, worden geïnventariseerd in hoofdstuk 3. Dit type blijkt aan zoveel neologismen ten grondslag te liggen dat in hoofdstuk 4 de frequentste gebonden componenten nader onderzocht worden: bio-, eco-, tele- en -loog. In het tweede deel worden splintercomposita, samenstellingen waarin niet-morfematische woordsplinters voorkomen of waarin de morfemen overlapping vertonen, gecatalogeerd. In hoofdstuk 5 wordt de zeer diverse literatuur over dit soort woordvorming kritisch besproken en wordt daaruit een typologie opgebouwd. Alle splintercomposita worden vervolgens gerubriceerd en besproken in hoofdstuk 6 en 7. Het derde en laatste deel van het onderzoek (hoofdstuk 8 en 9) heeft als thema splintermorfemen. In deel 2 bleek immers dat een aantal niet-morfematische splinters een eigen paradigma opbouwt. Het afsluitende hoofdstuk 10 vergelijkt splintercomposita met de kern van de morfologie.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.